Проекти

1.Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година

Прочетете повече 


 2. Научна програма FIRST® LEGO® League Discover, предназначена за деца от четири до шест години. 


Прочетете повече 

3. Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 Г. 

Дейност 1 Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи 

Прочетете повече 


4. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  финансиран по ОП НОИР 2014-2020 Г. 


Прочетете повече 


ИНФОРМАЦИЯ ПРОЕКТ РАВЕН ДОСТЪП docx

5. Проект BG 06-243 “Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе”


Прочетете повече

6. Проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M2OP001 – 3.001 – 0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Прочетете повече

7. Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата по Реда на ПМС №129/11.07.2000 г.

Прочетете повече

8. Проект по Програма „Русе-Европейски град на спорта 2016”

Прочетете повече 

9. Национална програма „Училищен плод”

Прочетете повече 


10.  Национална програма „Училищно мляко"

Прочетете повече 

Прочетете повече