Документи

За Прием

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме, че документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести и които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:

1. Заявление за записване по образец, което се разпечатва от личния профил на детето в информационната система

2. Удостоверение за раждане (оригинал и ксерокопие) Лична карта (оригинал и ксерокопие) на двамата родители. В личната карта на поне единия от родителите трябва да е вписан постоянен адрес на територията на Столична община.

3. Удостоверение за настоящ адрес, издадено на единия от родителите/настойниците, от район Средец за вписания в ИСОДЗ адрес на местоживеене на семейството. Удостоверението трябва да е издадено преди датата на класиране.

Забележка: Удостоверението за настоящ адрес се представя в случаите, когато адресът на местоживеене на семейството не съвпада с нито един от адресите в личните карти на родителите.

4. Служебна бележка на майката от работодателя, че по трудово или служебно правоотношение в ………………… с район на месторабота: ………….

Служебната бележка трябва да съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. Копие на трудова/служебна книжка, като лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения. За работещи по договор за управление – служебна бележка от работодателя, че родителят е осигурен за всички осигурителни случаи, която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. За работещи родители в страни – членки на ЕС се представя легализиран превод на документа, въз основа на който родителят полага труд, издаден не по-рано от един месец преди датата на класирането.

5. Служебна бележка на бащата от работодателя, че работи по трудово или служебно правоотношение в …………… с район на месторабота:………..

Служебната бележка трябва да съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. Копие на трудова/служебна книжка, като лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения. За работещи по договор за управление – служебна бележка от работодателя, че родителят е осигурен за всички осигурителни случаи, която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. За работещи родители в страни – членки на ЕС се представя легализиран превод на документа, въз основа на който родителят полага труд, издаден не по-рано от един месец преди датата на класирането.

6. За самоосигуряващите се лица- необходимите документи посочени в заявлението.

7. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар – оригинал.

8. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 г. на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България – оригинал.


Декларации и Заявления

Задължителни здравни документи при постъпване


Алергии и заболявания


При отсъствия на детето