За нас

Нашата история

 ДГ „Звездица” се състои от две сгради на бившите детски градини „Тинка Джайн „ и „Дружба”, строени съответно през 1961 и 1974г. Сградите са двуетажни, монолитни, с приземни етажи. Към тях има дворни пространства с уреди и озеленени площи за игра и отдих на децата.

Сградите се отопляват с локална парна инсталация. На всеки от етажите са разположени по две просторни занимални за целодневния престой на децата. Към всяка занималня има гардеробни и сервизни помещения.

На приземния етаж в сградата на ул. „ Ракитово” №1 има физкултурен салон, основно ремонтиран през 2007г. по проект „Програма за отпускане на безвъзмездна помощ на Японското правителство”. Има още методични кабинети. Обособен е кабинет за обучение по БДП (безопасно движение по пътищата), който е оборудван с подходящи за възрастта на децата дидактични материали и уреди. През 2015 г. по Проект BG 06-243 „Деца и младежи в риск” е основно подменена дограмата в сградата на ул. „Ракитово” №1. Извършен е основен ремонт на четирите сервизни помещения, с подмяна на ВИК инсталацията, санитарен фаянс, теракот.

В сградата на ул.”Ловеч” №25 има обособен кабинет по музика, оборудван с музикални инструменти за работа с надарени деца.

Към 01.09.2023 г. в ДГ „Звездица” са приети 202 деца, разпределени в 8 възрастови групи. В двете сгради има по 3 групи, в които се възпитават и обучават деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка –ІІ а, ІІ б,  ІІІ а, ІІІ б, ІV а и ІV б групи.

Персоналът, който полага грижи за всички деца, се състои от 34 човека. 18 педагози са с висше образование. От тях със степен „бакалавър” са седем учители, със степен „магистър” са единадесет учители. От всички учители десет са с ІV ПКС, четири са с V ПКС и  един с ІІ ПКС /професионално-квалификационна степен/.

Непедагогическият персонал се състои от помощник – възпитатели, хигиенисти, огняри, готвачи, администратори.

Кухненският блок е разположен в сградата на ул.”Ловеч” №25 . В него се приготвя ежедневно топла храна за децата от ДГ „Звездица”. Помещенията са оборудвани съгласно система НАССР.

Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява от квалифицирани учители, с помощта на помощник-възпитатели. То се реализира със съдействието на родителите, съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности.

В детската градина се работи по одобрена от МОН образователна програма, включваща следните образователни направления:

 

На децата се предлагат допълнително дейности по интереси срещу заплащане, извън ДОС:

Галерия

Разгледайте снимки от наши инициативи